Menu

Vedtægter for BASE 4000 - Roskilde Produktionsskole

§ 1: Status og hjemsted

BASE 4000 - Roskilde Produktionsskole er en selvejende skole, uafhængig af politiske, økonomiske eller andre interesser
jf. lovens § 6, oprettet i henhold til lov nr. 449 af 14. juni 1995 om Daghøjskoler og Produktionsskoler.

Grundtilskud ydes af Roskilde Kommune, hvor skolen også har hjemsted.

Skolen har hjemsted på adressen Københavnsvej 133.

§ 2: Skolens formål

Skolens hovedformål er at drive produktionsskolevirksomhed efter produktionsskoleloven.

Skolens undervisning tager udgangspunkt i den praktiske værkstedsundervisning, og er
rettet mod unge mellem 16 og 25 år.

Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling, og skal samtidig forbedre deltagernes
forudsætninger for at kunne starte i beskæftigelse eller en kompetencegivende uddannelse.
Uddannelsesmålet prioriteres højest.

§ 3: Undervisningens indhold

Det praktiske arbejde skal ses som en del af undervisningen, og skal tilrettelægges således at det motiverer til deltagelse i den teoretiske del af programmet. Den teoretiske undervisning som skal være af betydeligt omfang, skal tilrettelægges under hensyn til deltagernes forudsætninger, og omfatter almene håndværksmæssige og teknisk rettede emneområder. Endvidere tilrettelægges undervisning af generel oplysende og alméndannende karakter.

Uddannelses- og erhvervsvejledningen indgår som en del af den teoretiske og praktiske undervisning. Deltagere med behov herfor tilbydes undervisning i de grundlæggende færdigheder.

§ 4: Skolens drift

Skolens drives fra den af Roskilde Kommune ejede ejendom på Københavnsvej 133, 4000 Roskilde.

Driften financieres ved tilskud fra Stat og Kommune i henhold til Produktionsskoleloven, samt ved indtægtsdækket virksomhed, herunder salg af produkter fra skolens værksteder.

Skolens indtægter må alene anvendes til undervisningsformål.

Tilsynet med skolen føres af Undervisningsministeriet.


§ 5: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer på mindst 7.

1 medlem udpeges af Roskilde Byråd
1 medlem udpeges af LO sektion Roskilde
1 medlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening Roskilde afd.
1 medlem udpeges af ledelsen på Roskilde Tekniske Skole
1 medlem udpeges af Ungdomsskolebestyrelsen
1 medlem udpeges af ledelsen i UU Roskilde
1 medlem udpeges af og blandt skolens medarbejdere.

Derudover kan skolens bestyrelse supplere sig med medlemmer, som har interesse i eller
særlig viden om produktionsskoler og deres virke.

Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år svarende til valgperioden for kommunalbestyrelsen.

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal opfylde betingelserne om habilitet som beskrevet i loven og i lovbekendtgørelse nr. 623 af 22.06.01. § 6.

For bestyrelsesmedlemmer som for leder og øvrige ansatte gælder i øvrigt bestemmelserne
i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt.

Bestyrelsen tilstræbes sammensat af et lige antal mænd og kvinder i henhold til § 11 stk. 2 i Lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Elevrådet har ret til at udpege én tilforordnet repræsentant uden stemmeret.

De udpegende organisationer har ret til at udskifte deres repræsentant, såfremt det pågældende medlem ikke længere repræsenterer organisationen, og organisationerne skal udpege nyt medlem, hvis det siddende medlem ikke længere opfylder betingelserne i loven, herunder bestemmelserne om habilitet jf. lovens § 6 stk. 3 og 4.

Skolens forstander er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Skolens viceforstander deltager tillige som tilforordnet i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personlig for evt. gæld.

§ 6 : Bestyrelsens arbejde og opgaver

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens ledelse.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsen udarbejder hvert år en virksomhedsplan, der omfatter en beskrivelse af mål,
målgruppen samt indholdet af undervisningen og produktionsskolevirksomheden.

Bestyrelsen fastsætter regler for optagelse af elever på skolen.

Bestyrelsen fastlægger efter forslag fra skolens forstander skolens budget, og godkender skolens regnskab.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens øvrige personale.
Bestyrelsen kan bemyndige forstanderen hertil.

Bestyrelsen fastlægger skolens administrative retningslinjer.

Bestyrelsens møder fastlægges for et år ad gangen. Der afholdes minimum ét møde pr. kvartal,
og dagsorden udsendes senest 7 dage før bestyrelsesmøderne.

Ekstraordinært møde kan indkaldes med minimum 7 dages varsel, når et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker dette. Formanden foranlediger ekstraordinært møde indkaldt senest 14 dage efter ønsket er fremsat.

Formanden leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stedet, og bestyrelsen afgør sager ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I tilfælde af formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse.
Protokollen skal indeholde oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlems stemmeafgivelse.
Protokollen underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde.

Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Vederlaget for hvervet som formand og næstformand i bestyrelsen er fastsat til
hhv. kr. 10.000 og kr. 5.000 Honoraret udbetales hvert år i december for året som er gået.

Vederlaget reguleres efter de i lønreguleringsaftalen fastsatte regler.

§ 7: Skolens leder

Forstanderen har det daglige ansvar for skolens drift, samt det administrative og pædagogiske ansvar.
Forstanderen har ansvaret for at undervisningen gennemføres i henhold til den gældende lovgivning,
og de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

§ 8: Regnskab og revision

Skolens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet opstilles og revideres i henhold til undervisningsministeriets retningslinjer.

Revisor attesterer oplysninger til brug for beregning af tilskud.

§ 9: Tegningsret

Skolen tegnes af forstanderen eller af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem,
med mindre andet fastlægges i produktionsskoleloven eller fastsat i regler i medfør heraf.

§ 10: Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres ved stemmeflerhed på et bestyrelsesmøde, hvis kommunalbestyrelsen
i Roskilde senere godkender ændringerne.

§ 11: Skolens ophør

Beslutning om ophør af skolen kan træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Møderne skal afholdes med min 2 ugers mellemrum og maks 3 mdrs. mellemrum.

Endvidere kan Roskilde Kommune beslutte at tilbagekalde tilsagn om grundtilskud i henhold
til de i Produktionsskoleloven fastsatte bestemmelser, herunder gældende opsigelsesvarsler, m.v.

Roskilde kommune skal tilbagekalde godkendelse, hvis det konstateres at skolens drift ikke er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Ved skolens ophør skal bestyrelsen fungere indtil der er sket en afvikling af skolens aktiver og passiver.

Fast ejendom m.v. som er stillet til rådighed af Roskilde Kommune tilbageføres til kommunen ved ophør.

Eventuelle overskydende midler anvendes efter godkendelse i Roskilde Kommune til beslægtede formål.